Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat elke schoolbetrokkene die een klacht heeft over machtsmisbruik, weet waar hij/zij met die klacht terecht kan. Bravoo is voor dit soort klachten aangesloten bij de Stichting KOMM, Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs. De regeling voorziet in maatregelen ter bescherming van personeel en leerlingen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld. Op de website www.komm.nl is de regeling en verdere informatie te vinden.

Ouders en leerlingen kunnen ook klachten indienen over gedragingen en beslissingen, of het nalaten van beslissingen, door het bevoegd gezag en/of het personeel. Hiervoor heeft het bestuur een klachtenregeling opgesteld. Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleiding en bevoegd gezag op een juiste wijze worden afgehandeld. Toch kan het wel eens zo zijn, gelet op de aard van de klacht, dat dit niet mogelijk is. Wanneer men dan met zijn of haar klacht nergens binnen de schoolgemeenschap terecht kan, zou de klachtenregeling van toepassing kunnen zijn. Om een goede afhandeling van een klacht mogelijk te maken is een contactpersoon benoemd: Hanneke Veenstra. Zij heeft tot taak om voor een eerste opvang, advies en begeleiding van de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers te zorgen. Zij is er ook om het eerste contact te leggen met de externe vertrouwenspersoon als dit nodig gevonden wordt. Het is misschien overbodig te melden dat zij tot geheimhouding verplicht is van hetgeen haar ter kennis komt in verband met de werkzaamheden als contactpersoon. Men kan ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon: Irma van Hezewijk.

Interne vertrouwenspersoon
Hanneke Veenstra
hveenstra@obsdekrullevaar.nl

Stichting KOMM
Ambtelijk secretaris Regio West
Stichting KOMM
T.a.v. Mevr. drs. A. de Koning-Meeùs
Postbus 1
4854 ZG Bavel
Telefoon: +31 (0)6 411 671 34
Email: a.dekoning@komm.nl

Externe vertrouwenspersoon
Irma van Hezewijk
www.vertrouwenswerk.nl
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
06-54647212