Omgangsreglement

1. Doel omgangsreglement
Op OBS de Krullevaar benaderen we de leerlingen vanuit de positieve invalshoek. Positief gedrag benoemen en belonen we, negatief gedrag wordt gecorrigeerd. Om dit te benadrukken hebben we ervoor gekozen geen pestprotocol, maar een omgangsreglement met de volgende doelen te maken:

 • Alle leerlingen moeten zich veilig voelen in hun basisschoolperiode op OBS de Krullevaar, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en met veel plezier naar school gaan.
 • Door kanjerregels zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels.

2. Omgangsregels op OBS de Krullevaar; schoolregels, kanjerregels en overblijfregels
Naast de schoolregels werkt iedere groep met zichtbare kanjerregels . Ook de overblijfkrachten werken met de kanjerregels. Specifiek voor het overblijven zijn overblijfregels geformuleerd.

3. Wat is pesten?
We doen allemaal wel eens iets (al dan niet bewust) wat een ander niet bevalt. Echter wanneer de ander aangeeft dat dit moet stoppen en je gaat toch door, dan spreken we van pesten. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

 • Altijd een bijnaam gebruiken
 • Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot
 • Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven
 • Briefjes doorgeven
 • Beledigen
 • Opmerkingen maken over kleding
 • Buiten school opwachten
 • Op weg naar huis achterna rijden
 • Naar het huis van de gepeste gaan
 • Schelden of schreeuwen, slaan of schoppen
 • Doodzwijgen of buitensluiten
 • Bezittingen afpakken en/of kapot maken

4. Wat te doen bij pestgedrag; het stappenplan

 • Stap 1: Er eerst zelf( en samen) als leerling(en) uit proberen te komen
 • Stap 2: Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt, heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de juf of meneer voor te leggen. Een belangrijke regel is dat het inschakelen van de leerkracht niet opgevat mag worden als klikken. Vanaf groep 1 leren we leerlingen dat je niet mag klikken. Als je wordt gepest of als je ruzie hebt met een andere leerling en je komt er zelf niet uit, dan mag je natuurlijk altijd de hulp van de leerkracht inschakelen. Ook medeleerlingen zijn verantwoordelijk om pestproblemen bij de leerkracht aan te kaarten.
 • Stap 3: De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.
 • Stap 4: Bij herhaald ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest. De naam van de betrokken leerlingen en de “toedracht” worden genoteerd in het digitale leerling-dossier en ouders, directeur, IB-er (interne vertrouwenscontactpersoon) worden op de hoogte gebracht. De ouders en de leerling worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en IB-er of directeur. Leerkracht, leerling en ouders werken in goed overleg samen aan een oplossing. Concrete afspraken worden schriftelijk vastgelegd en zowel door de ouder als leerkracht ondertekend. Indien nodig wordt deskundige hulp ingeroepen, zoals externe vertrouwenspersoon, verpleegkundige van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.
 • Stap 5: In bijzondere situaties van pestgedrag kan een leerling geschorst dan wel verwijderd worden. Hiertoe worden uiteraard de wettelijke regels in acht genomen. Uitsluitend de directeur van de school kan hiertoe het initiatief nemen.